PostgreSQL Eğitimi

 • PostgreSQL yükleme
 • PostgreSQL tarihçe ve genel bilgiler
 • Psql ve PgAdmin kullanımı
 • PostgreSQL data tipleri
  • Numeric data types
   • Integer data types
   • Floating point types
   • Serial types
  • Character types
  • Binary data types
  • Date & time values
  • Boolean values
  • Array types
  • Other data types
 • Sequence Mantığı
 • Indexleme mantığı
  • PostgreSQL indexes
  • Partial indexes
  • Indexes on expressions
 • COPY ile data yükleme
 • Tablespace mantığı
 • Partition mantığı
 • Gelişmiş SQL kullanımı
  • Common Table Expressions (CTE)
  • Window Functions
 • PL/pgSQL ile trigger yazma ve stored procedure oluşturma
  • Prosedür değişkenleri
  • Loop operasyonları
  • PERFORM ve EXECUTE statements
  • Triggerlar
 • PostgreSQL sorgu optimize etme
  • Sorguları analiz ve optimizasyon
  • EXPLAIN kullanımı

PostGIS Eğitimi

 • Postgis ve Quantum Gis Yükleme (Windows, Ubuntu, Centos veya Fedora),
 • Gis Kavramları ve Kullanım Alanları,
 • Projeksiyon,
 • postgis projeksiyon tabloları, EPSG kodları,
 • Postgis masaüstü, webde kullanımı ve web haritalama araçları,
 • Postgis 2.0 ve öncesi default tablolar; geometry_columns, spatial_ref_sys
 • Gist index oluşturma ve kullanımı
 • Geometri, boyut, projeksiyon kısıtlamaları
 • Mekansal(spatial) Tablo Yönetim Fonksiyonları
 • Geometri Üretim Fonksiyonları; geomfromtext, makebox, makeline, makepolygon, vs…
 • Geometri Erişim Fonksiyonları; x, y, centroid, pointn, geometrytype, isvalid, vs.
 • Geometri Değiştirme Fonksiyonları; force2d, translate, transform, vs.
 • Geometri Çıktı Fonksiyonları; astext, askml, asgeojson vs.
 • Operatörler
 • Geometrik İlişkiler ve Ölçümler; area, length, intersects, touches, within, vs.
 • Geometri İşleme Fonksiyonları; buffer, union, simplfy, vs.
 • Linear Referencing; linelocatepoint, lineinterpolatepoint, vs.